سهیلیه کرج|سهیلیه|سهیلیه کرج کجاست
FOLLOW US

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (درخواست سند مالکیت،چگونه سند بگیریم،مراحل گرفتن سند مالکیت)

خانه / سهیلیه / روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (درخواست سند مالکیت،چگونه سند بگیریم،مراحل گرفتن سند مالکیت)

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (درخواست سند مالکیت،چگونه سند بگیریم،مراحل گرفتن سند مالکیت)

  • صدور سند
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (درخواست سند مالکیت،چگونه سند بگیریم،مراحل گرفتن سند مالکیت)

 

صدور سند

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت)

 

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد. (صدور سند)

 

صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری تابع تشریفات خاصی است که مراحل رسیدگی آن ذیلا شرح داده می شود:

 

همانگونه که در مبحث تحدید حدود عمومی و اختصاصی توضیح داده شد پس از انجام عملیات تحدید نماینده محدد پیش نویس سند مالکیت را تهیه و ضبط پرونده می نماید و پس از ثبت صورتجلسه تحدید در دفتر اندیکاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهی تحدید (۳۰ روز از تاریخ تحدید) و مراجعه بعدی متقاضی به بایگانی ارسال می شود.(صدور سند)

 

پس از انقضاء زمان واخواهی متقاضی بایستی تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکیت را کتبا به ثبت محل تسلیم دارد.

 

مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور آن را جهت رسیدگی و اقدام لازم به نماینده ارجاع می نماید.(صدور سند)

 

تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی فرستاده می شود تا به پرونده مربوطه ضمیمه و نزد نماینده ارسال گردد. بایگانی پرونده را همراه با تقاضا نزد نماینده ثبت ارسال و او پرونده را بررسی درصورتیکه نقل و انتقالاتی نسبت به آن ملک انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالکیت قید سپس پرونده را جهت انجام گواهی های لازم به بایگانی ارسال می دارد.(صدور سند)

 

مسئول بایگانی یا بایگان مربوطه موظف است ضمن قید عبارات آگهی های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه های ناشر در پیش نویس سند مالکیت صحت انتشار آنها را گواهی و مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود را نیز گواهی نموده و پرونده را نزد نماینده مربوطه ارسال دارد.

 

نماینده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت و بند (ز) به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی دفتر مذکور ضمن بررسی پرونده درصورتیکه ملک در بازداشت یا وثیقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهی می نماید.(صدور سند)

 

بعد از انجام تشریفات فوق پرونده جهت بررسی و رسیدگی نهائی نزد مسئول اداره ارسال می گردد. مسئول اداره پرونده را به دقت و از هر جهت بررسی نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را کافی تشخیص دهد دستور ثبت ملک در دفتر املاک را با توضیح بر وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پیش نویس سند مالکیت صادر می نماید.

 

در این مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتی متعلقه برمبنای برگ ارزیابی موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالکیت به حسابداری ارسال می شود.

 

تذکر ۱: اعتبار برگ ارزیابی یکسال از تاریخ تنظیم است لذا چنانچه در زمان محاسبه به بقایای ثبتی مدت اعتبار برگ ارزیابی منقضی یا ملک قبلا ارزیابی نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجددا بایستی از ملک بازدید و نسبت به آن ارزیابی بعمل آمد.(صدور سند)

 

متصدی حسابداری با بررسی پرونده و احتساب حقوق دولتی وصولی قبل میزان حقوق دولتی متعلقه به ملک را با توجه به برگ ارزیابی تعیین و بهاء دفترچه سند مالکیت را نیز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسلیم می دارد.

 

متقاضی وجه مندرج در قبض را در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است واریز و نسخ مربوط به ثبت را به حسابداری اعاده می دهد.

 

آنگاه متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده را ضمیمه و یک جلد سند مالکیت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتی و عدم بدهی ملک را در ستون مربوطه در پیش نویس سند مالکیت قید و گواهی پرونده راجهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد.(صدور سند)

 

در دفتر املاک پرونده به یکی از متصدیان ارجاع و او پیش نویس سند مالکیت را در ثبت و صفحه جاری دفاتر مرکز و محل بطریقی که معمول است ثبت و سپس سند مالکیت آن را تحریر و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالکیت را در پیش نویس سند مالکیت قید می نماید.

 

تذکر ۲: ثبت دفتر املاک و تحریر پیش نویس سند مالکیت با خودنویس بایستی انجام شود.

 

آنگاه دفاتر مرکز و محل و پرونده جهت امضاء نزد رئیس اداره ارسال می شود. مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس سند مالکیت و ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت تحریر شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاک و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می شود.

 

در وقت مراجعه متقاضی سند مالکیت نخ کشی و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسلیم اسناد ضمن احراز هویت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او انجام می شود در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و مستخرجه به وی تسلیم می گردد.(صدور سند)

 

آنگاه پرونده در ردیف مربوط به خود ضبط می شود.(صدور سند)

 

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت)

 

۱-     قبول درخواست صدور سند مالکیت از متقاضی و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده توسط مسئول اداره.

 

۲-   تحویل پرونده به نماینده ثبت توسط بایگانی جهت رسیدگی و کنترل نقل و انتقالات احتمالی.

 

۳- ارجاع به بایگانی برای گواهی صحت چاپ و انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و عدم وصول واخواهی و عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و قید عین عبارت آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و شماره و تاریخ و نام روزنامه ناشر آگهی در پیش نویس سند مالکیت.(صدور سند)

 

۴-   ارجاع به دفتر املاک بازداشتی جهت بررسی و گواهی عدم بازداشت و بند ”ز“ و نظایر آن.

 

۵-   رسیدگی نهایی وسله مسئول اداره و دستور ثبت ملک در دفتر املاک و امضای پیش‌نویس سند مالکیت.

 

۶- در صورتی که ملک دارای برگ ارزیابی معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بها سند مالکتی بر اساس برگ ارزیابی به حسابداری ارجاع شود.

 

۷- چنانچه ملک ارزیابی نشده باشد بدوا دستور ارزیابی وسیله مسئول اداره صادر و پس از ارزیابی پرونده جهت پرداخت حقوق دولتی و بها سند مالکیت به حسابداری ارجاع می‌گردد.(صدور سند)

 

۸- حقوق دولتی متعلقه و بها سند مالکیت وسیله متقاضی در بانک پرداخت و فیش مربوطه ضمیمه پرونده می‌گردد و سند مالکیت و پیش‌نویس آن از نظر عدم بدهی به گواهی حسابداری برسد.

 

۹-   ارسال پرونده به دفتر املاک جهت ثبت در دفتر مربوطه.

 

۱۰-ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاک جهت ثبت در دفاتر جاری و مرکز و تحریر سند مالکیت به یکی از متصدیان دفتر املاک.

 

۱۱-ثبت پیش نویس در دفتر جاری وسیله متصدی دفتر املاک.

 

۱۲-تحریر سند مالکیت وسیله متصدی دفتر املاک.

 

۱۳-انعکاس مراتب ثبت در پیش‌نویس سند مالکیت و گواهی آن بعد از تحریر سند وسیله متصدی دفتر املاک.

 

۱۴-بررسی و امضا پیش‌نویس سند مالکیت و ثبت دفاتر املاک مربوطه و سند مالکیت وسیله رئیس ثبت.

 

۱۵-ارسال پرونده به بایگانی بعد از امضا رئیس ثبت.

 

۱۶-ثبت سند در دفتر تسلیم اسناد و پلمب آن در وقت مراجعه مالک وسیله بایگانی.

 

۱۷-تسلیم سند به مالک بعد از احراز هویت و شناسایی مالک در قبال اخذ رسید از آن در پیش‌نویس سند مالکیت و دفتر تسلیم اسناد وسیله بایگانی

 

 

گروه مشاورین املاک سهیلیه

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دیدگاهتان را بنویسید

تمامی حقوق برایاملاک سهیلیه کرج محفوظ است