سهیلیه کرج|سهیلیه|سهیلیه کرج کجاست
FOLLOW US

روش افراز ملک

خانه / سهیلیه / روش افراز ملک

روش افراز ملک

  • تقسیم ملک مشاع

راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گویند. در افراز حتما باید تعداد مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است .در وب سایت گروه مشاوران سهیلیه کرج به این موضوع خواهیم پرداخت و شما را با جزئیات بیشتری در این خصوص آشنا خواهیم ساخت. با ما همراه باشید . تا اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب نمایید.

گروه مشاوران املاک سهیلیه کرج تلاش دارد تا با فعالیت های سازنده در حوزه خرید ویلا در سهیلیه کرج و ارائه بهترین فایل های مربوط به خرید ویلا ارزان در سهیلیه کرج، بهترین گزینه ها را برای متقاضیان فراهم سازد . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

خرید ویلا ارزان در سهیلیه کرج

قیمت ویلا در سهیلیه کرح 

روش های افراز ملک 

◾متقاضی یا متقاضیان بایستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعیین مشخصات کامل و آدرس سایر مالکین مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند .

◾مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و رسیدگی به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید .

◾تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی ارسال و متصدی بایگانی پرونده مربوطه را از ردیف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماینده تعیین شده ارسال می دارد .

◾نماینده ثبت پرونده و وضعیت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر ضمن اظهارنظر صریح درخصوص امکان یا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند .

◾مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت ازمالکین و شرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید .

تذکر ۱ : درصورتیکه تصمیم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بایستی به متقاضی یا متقاضیان ابلاغ گردد .

روش های افراز ملک

◾نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می نماید که در روز و ساعت تعیین شده در محل وقوع ملک حضور یابند و تاکید می نماید که عدم حضور سایر مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود .

◾اخطارهای تهیه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آنها وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و سایر مالکین مشاعی به مامور ابلاغ تسلیم می گردد ، بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک و اقامت مالکین مشاعی و شرکاء در حوزه استحفاظی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بایستی از طریق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود .

◾مامور ابلاغ یا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالکین مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحویل یا ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاینه محل صادر می نماید .

◾در روز معاینه محل نماینده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند .

تذکر ۲ : چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نماینده و نقشه بردار تعلق گیرد متقاضی مکلف است به شرحی که در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واریز نماید .

◾پس از حضور در محل و معرفی ملک وسیله متقاضی نماینده حدود آن را با مجاورین و مندرجات پرونده ثبتی تطبیق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به میزان مالکیت و تصرفات و رعایت حقوق مالکین برداشت و ترسیم نموده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه ای ارزیابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نماید .

◾درصورتیکه محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تایید و اظهارنظر به شهرداری و در صورتیکه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذیربط ارسال می گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر جهت ضبط به بایگانی ارسال می شود .

◾بعد از برگشت نقشه از مراجع یاد شده نماینده با توجه به نقشه ترسیمی و به نحوی که در تفکیک معمول است صورتجلسه افراز را تنظیم و هر یک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوطه قرارداده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضاء متقاضی و سایر شرکاء رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد مسئول اداره ارسال می دارد .

◾در صورتجلسه افراز بایستی ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افراز شده بترتیب و با تعیین شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد موردنظر قرار داده شود . آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقش افراز و سایر مکاتبات انجام شده درصورتی که اقدامات معموله را کافی تشخیص دهد تصمیم خود مبنی بر افراز ملک را به نحویکه انجام شده ذیل صورتجلسه مرقوم می دارد .

◾سپس تصمیم مسئول اداره همراه با یک نسخه فتوکپی از نقشه و صورتجلسه افراز طی اخطاری به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصمیم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار کتباً به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسلیم دارند .

◾اخطار مذکور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مالکین مشاعی به مامور ابلاغ یا حسب مورد ژاندارمری تسلیم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بایگانی اعاده می شود .

◾پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی یا متقاضیان می توانند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضائی صالحه مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود بطور مفروز را از اداره ثبت بنمایند .

◾مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و آن را جهت ضمیمه شدن به پرونده و اقدام به ترتیب به بایگانی و یکی از نمایندگان ثبت ارجاع می نماید .

◾بایگانی پرونده مربوطه را ضمیمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماینده ثبت ارسال می دارد .

◾سپس نماینده با توجه به صورتجلسه افراز پیش نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروز موردنظر را تهیه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می فرستد . متصدی دفتر بازداشتی پس از گواهی عدم بازداشت آن را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزینه افراز و سایر حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت به حسابداری فرستاده می شود .

◾متصدی حسابداری هزینه افراز را با توجه به برگ ارزیابی تنظیم شده وسیله نقشه بردار و نیز سایر حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و بهاء دفترچه سند مالکیت را منظور و فیش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسلیم می دارد .

◾متقاضی پس از واریز وجوه مندرج در فیش نزد بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضمیمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می دهد .

◾متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزینه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد .

◾متصدی دفتر املاک صورتجلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت را ثبت دفتر املاک نموده و سند مالکیت اولیه متقاضی یا متقاضیان را ابطال و سند جدید را تحریر و مراتب ابطال اسناد مالکیت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می نماید .

◾مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاک و سند مالکیت تحریر شده و بخشنامه تنظیمی را امضاء می نماید .

◾بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسیله دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد و پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی فرستاده می شود .

◾در بایگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ سپس در دفتر تسلیم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هویت متقاضی یا متقاضیان به نحوی که در مباحث قبل توضیح داده شد در قبال اخذ رسید به آنان تسلیم و پرونده در ردیف خود ضبط می شود .

تذکر ۳ : چنانچه متقاضی یا متقاضیان نتوانند آدرس محل سکونت سایر شرکاء را تعیین و اعلام نمایند ابلاغ هرگونه اخطار به آنها برابر مقررات آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و از طریق درج در روزنامه انجام پذیر خواهدبود .

روش های افراز املاک

روش افراز املاک

چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند هریک از انها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند. در زیر به بررسی گزینه های موجود برای این کار خواهیم پرداخت و کلیات این موضوع را به روشنی بیان خواهیم ساخت . با ما همراه باشید.

۱-     تسلیم درخواست افراز از طرف احد یا عده‌ای از شرکاء ملک به ثبت محل

۲-     قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده بوسیله مسئول اداره

۳-     ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور

۴-     ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده برای تحویل به نماینده

۵-     بررسی نماینده و اعلام نظر در خصوص امکان یا عدم امکان افراز از لحاظ پرونده ثبتی به مسئول اداره

۶-     بررسی و تصمیم رئیس ثبت مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز و تعیین تاریخ روز معاینه محل بر فرض قبول

۷-     ابلاغ تصمیم رئیس ثبت به متقاضی در صورت عدم قبول درخواست افراز

۸-     ارجاع به نقشه بردار جهت تهیه اخطار روز معاینه محلی در صورت امکان ادامه افراز

۹-     تهیه اخطار و تعیین روز معاینه محلی و دعوت از شرکاء بوسیله نقشه بردار

۱۰- امضاء اخطارهای تهیه شده بوسیله مسئول مربوطه

۱۱- صدور اخطارهای تهیه شده از دفتر اندیکاتور و تسلیم آنها به مامور مربوطه

۱۲- ابلاغ اخطار روز معاینه محلی و افراز به کلیه مالکین مشاعی

۱۳- برگشت اخطارهای ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه

۱۴- عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضی به محل جهت معرفی حدود و ترسیم نقشه افراز

۱۵- معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص و تطبیق حدود توسط نماینده و برداشت نقشه بوسیله نقشه بردار

۱۶- ترسیم نقشه بوسیله نقشه‌بردار و امضاء نماینده و حاضرین

۱۷- ارسال نقشه به شهرداری در خصوص املاک شهری و سایر مراجع مقرر در قانون در مورد املاک خارج از محدوده جهت تایید عنداللزوم

۱۸- برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار

۱۹- پیوست نمودن پرونده بوسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار

۲۰- تنظیم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسیله نماینده و نقشه بردار و حاضرین

۲۱- ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازی و سوابق امر نزد رئیس ثبت جهت اتخاذ تصمیم

۲۲- بررسی پرونده و سوابق بوسیله رئیس ثبت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتمجلس و نقشه ترسیمی افراز

۲۳- تهیه اخطار مربوطه به ابلاغ تصمیم مسئول اداره همراه با فتوکپی صورتجلسه افراز و نقشه ترسیمی جهت ابلاغ به کلیه مالکین مشاعی

۲۴- تسلیم اخطار فوق‌الذکر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلاغ

۲۵- ابلاغ اخطار همراه با فتوکپی صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصمیم مسئول ثبت به کلیه مالکین مشاعی

۲۶- برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط تا وصول اخطارهای ابلاغ شده

۲۷- وصول اخطارهای ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض

۲۸- قبول درخواست صدور سند مالکیت سهم افرازی از طرف متقاضی یا متقاضیان به ضمیمه گواهی لازم مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائی صالحه

۲۹- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره

۳۰- ارجاع پرونده به نماینده جهت تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروزی در صورت عدم وصول اعتراض

۳۱- بررسی و تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروز شده بوسیله نماینده

۳۲- گواهی دفتر املاک بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن

۳۳- ارسال پرونده به حسابداری جهت وصول هزینه افراز و حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت

۳۴- ارسال پرونده به دفتر املاک پس از وصول حقوق ثبتی و بهاء دفترچه سند مالکیت

۳۵- ثبت پیش نویس اسناد مالکیت در دفاتر املاک و ابطال سند مالکیت اولیه متقاضی با متقاضیان و تحریر سند مالکیت جدید و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام ابطال سند یا اسناد مشاعی مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه

۳۶- بررسی و امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت و بخشنامه تنظیمی بوسیله مسئول مربوطه

۳۷- صدور بخشنامه مذکور از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی تابعه

۳۸- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمب آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تهیه: مشاور املاک سهیلیه

صفحه اصلی

دیدگاهتان را بنویسید

تمامی حقوق برایاملاک سهیلیه کرج محفوظ است